REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Regulamin określa warunki wynajmu narzędzi i elektronarzędzi, sprzętu budowlanego oraz ogrodniczego pomiędzy „BJM wypożyczalnia sprzętu budowlanego Beata Wieczorek” z siedzibą w Pilchowie, ul. Wiejska 1a, 72-004, NIP: 852-246-07-91, jako Wynajmujący i Najemcą, który akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu:

1. PŁATNOŚĆ
a) Najemca zgadza się zapłacić całą należność za każdy dzień wypożyczenia, zgodnie z obowiązującym cennikiem
b) Cenę najmu oblicza się na podstawie umowy najmu i rozlicza się w zależności od okresu najmu, tj. doba, weekend
c) Jako dobę rozumie się 24 godziny od momentu podpisania umowy najmu. Niezwrócenie urządzenia w uzgodnionym terminie oznacza przedłużenie wypożyczenia o następną dobę najmu
d) Najemca w dniu podpisania umowy uiszcza kaucję, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynajmującego wobec Najemcy powstałych w związku z realizacja umowy. O wysokości kaucji decyduje wartość wynajmowanego urządzenia
e) Faktury VAT lub paragony będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu

2. WYNAJEM I ZWROT
a) Wynajmujący zobowiązany jest wydać Najemcy przedmiot najmu w sprawnym stanie technicznym i gotowym do użycia
b) Wynajem urządzenia następuje po okazaniu ważnego dowodu tożsamości
c) Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu z kompletem wyposażenia w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji
d) Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w terminie określonym w umowie najmu, ewentualne przedłużenie korzystania z przedmiotu najmu może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Wynajmującego

3. WARUNKI UŻYTKOWANIA
a) Urządzenie musi być używane z godnie z jego przeznaczeniem – określonym w instrukcji obsługi i przepisach BHP
b) W trakcie najmu Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wypożyczone urządzenie, tj. za jego zaginięcie, uszkodzenie, kradzież lub dewastację
c) Najemca zobowiązuje się, że nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub na podnajem
d) Wynajmowany sprzęt nie jest ubezpieczony od kradzieży ani innych zdarzeń losowych
e) Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu, jest on zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu jego aktualnej wartości rynkowej
f) Jeżeli przedmiot najmu zostanie uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Najemcę, Najemca zobligowany jest do zapłacenia wszystkich kosztów napraw
g) Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zmianie stanu technicznego urządzenia
h) W trakcie wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do sprawdzania stanu wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części używanych, oraz uzupełnienie ich bądź wymianę
i) Do napraw oraz przeglądów urządzenia upoważniony jest wyłącznie Wynajmujący
j) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków.k) Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu

4. POZOSTAŁE
a) Wynajmujący oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.,o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2014r. poz. 1662, dalej zwana ustawą), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

WZÓR UMOWY NAJMU